Logo Gmina Błędów

Jednostki Pomocnicze

Do pobrania:

Nowy Statut
Formularz Konsultacji
 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2.2012

Wójta Gminy Błędów

 z dnia 23 stycznia 2012 roku

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Gminy Błędów, 

 dotyczących projektów Statutów Sołectw

 

   Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / oraz w związku z § 2 uchwały Nr VIII.54.2011 Rady Gminy Błędów z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Błędów / Dz.Urz.Woj.Mazow. Nr 228, poz. 7178 / zarządza się co następuje:

 § 1

  Zarządza się przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Błędów w zakresie dotyczącym projektów statutów poszczególnych sołectw.

 § 2 

   Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Błędów.

 § 3

 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 01lutego 2012 roku do dnia 24 lutego 2012 roku podczas zebrań wiejskich, przeprowadzonych w poszczególnych sołectwach.

 2. Projekt Statutów Sołectw dostępny będzie na stronie internetowej www.bledow.pl w zakładce Jednostki pomocnicze.

 3. Opinie i uwagi można przesłać na adres e-mail: urzad@bledow.pl lub złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Błędowie, ul. Sadurkowska 13 w terminie do dnia 24 lutego 2012 roku do godz. 15.30

 § 4

 1. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektów Statutów Sołectw.

 2. Opinie i uwagi należy wnosić na piśmie na FORMULARZU KONSULTACJI, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 5

  Opinie i uwagi wynikające z przeprowadzonych konsultacji przedłożone zostaną Komisji Statutowej Rady Gminy Błędów oraz zamieszczone w BIP-ie i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Błędowie.

 § 6

  Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy Błędów.

 § 7

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Marek Mikołajewski</strong></p>

Marek Mikołajewski

Przyjęcia interesantów:
w każdy piątek w godz. 07.30 - 15.30

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy w Błędowie

ul. Sadurkowska 13
05 - 620 Błędów
tel.: 48 6680 010
fax: 48 6680 655
e-mail: urzad@bledow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.