Logo Gmina Błędów

News

News zdjęcie id 1417

OGŁOSZENIE W SPRAWIE DYŻURU WAKACYJNEGO

18.05.2022

Istotnym zadaniem w organizacji pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych jest opieka wakacyjna.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców Gmina Błędów w bieżącym roku wydłużyła okres dyżuru wakacyjnego w placówkach wychowania przedszkolnego  do dnia 26 sierpnia 2022r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 25 Wójta Gminy Błędów z dnia 10 maja 2022r.
w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Błędów na rok szk. 2021/2022, Gmina Błędów informuje, że w placówkach wychowania przedszkolnego na jej terenie będzie prowadzony dyżur wakacyjny według ustalonego harmonogramu (w załączeniu).                                                

Lp.

Nazwa placówki

Dyżury przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Przerwy w pracy

Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

 

1.

 

 

Przedszkole Samorządowe w Błędowie

 

Od 18 lipca 2022r. do 31 lipca 2022r.

 

Od 01 lipca 2022r. do 17 lipca 2022r. i od 01 sierpnia 2022r. do 31 sierpnia 2022r.

 

2.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Błędowie oddział przedszkolny

 

Od 01 lipca 2022r. do 17 lipca 2022r.

Od 18 lipca 2022r. do

do 31 sierpnia 2022r.

 

3.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gołoszach oddział przedszkolny

 

Od 08 sierpnia 2022r. do 14 sierpnia 2022r.

Od 27 czerwca 2022r. do 07 sierpnia 2022r.  oraz  od

15 sierpnia 2022r. do

31 sierpnia 2022r.

 

4.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipiu oddział i punkt przedszkolny

 

 

Od 01 lipca 2022r.

do 31 lipca 2022r.

Od 27 czerwca 2021r. do

 30 czerwca 2022r. oraz od

 01sierpnia 2022r. do 31sierpnia 2022r.

 

5.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie oddział przedszkolny

 

Od 01 sierpnia 2022r. do 28 sierpnia 2022r.

 

Od 28 czerwca 2022r. do

31 lipca 2022r. oraz

Od 29 sierpnia 2022r.

do 31 sierpnia 2022r.

 

 

 

Rodzice mogą zapisać dziecko na dyżur do kilku placówek i korzystać z opieki do 26 sierpnia 2022r.

Zainteresowani Rodzice proszeni są, aby w terminie do 23 czerwca 2022r. zgłosili dzieci na dyżur wakacyjny w wybranych placówkach, wypełniając deklaracje dostępne w Przedszkolu Samorządowym w Błędowie, w Publicznych Szkołach Podstawowych w Błędowie, Gołoszach, Lipiu i w Wilkowie oraz na stronie  www. Urzędu Gminy.

 

 

W załączeniu :

 

  1. REGULAMIN ORGANIZACJI DYŻURU WAKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACH I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM  JEST  GMINA BŁĘDÓW

§ 1. 1. W okresie przerwy wakacyjnej, na terenie Gminy Błędów dyżury wakacyjne pełnią przedszkola i oddziały przedszkolne według harmonogramu ustalonego co roku przez organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorami placówek.

2. Harmonogram o którym mowa w ust. 1 podawany jest do wiadomości odrębnym Zarządzeniem Wójta Gminy Błędów.

§ 2.1.  Dyrektorzy przedszkoli/szkół podstawowych podają do wiadomości rodziców w ogólnie dostępnym miejscu wykaz dyżurujących placówek, zasady zgłaszania dziecka na dyżur  oraz terminy składania wniosków o przyjęcie dziecka do dyżurującej placówki.

      2.  Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błędów. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do placówek od nowego roku szkolnego.

     3.  Podczas dyżuru wakacyjnego w przedszkolach prowadzi się zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

     4. Ilość miejsc w placówce dyżurującym określa dyrektor placówki uwzględniając realne możliwości organizacyjne placówki oraz wytyczne GIS, MZ, i MEN.

     5. Placówki w czasie przerwy wakacyjnej będą funkcjonowały w godzinach pracy ustalonych w arkuszach organizacji danej placówki.

     6. W przypadku zgłoszenia się na dyżur wakacyjny do przedszkola mniej niż 20 dzieci zajęcia będą realizowane w wymiarze 5 godzin.

§ 3. 1. Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu  od 17.05 do 21.06 danego roku. Jeżeli rodzic zapisuje dziecko do więcej niż jednej placówki, wypełnia wniosek do każdej placówki osobno. Wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywa się w szkole/przedszkolu macierzystym

 2. Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej przekazuje wnioski rodziców do wskazanych placówek do dnia 23 czerwca danego roku

3. Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny zostanie podana do publicznej wiadomości w każdej z placówek do dnia 25 czerwca danego roku.

4. W uzasadnionych przypadkach , jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor placówki pełniącej dyżur wakacyjny może przyjąć dziecko w innym terminie niż wskazany w pkt. 1.

5. W uzasadnionych przypadkach rodzic może wypisać dziecko z dyżuru wakacyjnego zgłaszając do dyrektorowi przedszkola/szkoły do którego zapisał dziecko do 30 czerwca danego roku.

§ 4. 1. Rodzic wnosi opłaty za korzystania z wyżywienia w okresie dyżuru wakacyjnego ( w przypadku gdy prowadzone jest wyżywienie) – stawka dzienna obowiązująca w danej placówce za każdy zadeklarowany dzień pobytu na dyżurze do 2 dni po zakończeniu pracy dyżurującej placówki

2. Opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkole/ oddział przedszkolny poza czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania  i opieki (1 zł za każdą kolejną rozpoczętą godzinę świadczeń wykraczających ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę) rodzic jest zobowiązany uiścić zgodnie z Uchwała nr Xl.285.2014 Rady gminy Błędów z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Błędów.

     3. Rodzice dzieci sześcioletnich wnoszą opłatę jedynie za wyżywienie.

     4. Opłaty wnoszone są na rachunek bankowy placówki, po uprzednim uzyskaniu informacji o wysokości naliczonych opłat.

§ 5. 1. Dyrektor dyżurującej placówki zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu, udostępnia do wglądu rodzicom dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny statut placówki, zapoznaje z zasadami przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki.

       2. Rodzice dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny mają obowiązek przestrzegania zasad ustalonych w dyżurującej placówce w tym min. Przestrzegania postanowień statutu placówki i procedur dotyczących przeciwdziałaniu COVID-19.

       3. W czasie dyżuru wakacyjnego, ze względu  na bezpieczeństwo dzieci, nauczyciele mają prawo prosić opiekunów odbierających dziecko z placówki o okazanie dokumentu tożsamości i zweryfikowania danych z upoważnieniami zawartymi we wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny.

       4. Organ prowadzący nie pokrywa kosztów dowożenia dzieci do dyżurujących placówek.

 

§ 6. 1. O przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny do placówki decyduje dyrektor tej placówki.

        2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w statucie oraz innych regulaminach obowiązujących w placówce dyżurującej regulaminach .

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem wprowadzenia.

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY

 

 

Wójt gminy zaprasza

Mirosław Jakubczak

przyjmuje interesantów
w każdy piątek
w godzinach 07:30 - 15:30

Urząd Gminy w Błędowie

ul. Sadurkowska 13
05 - 620 Błędów
tel.: 48 6680 010
fax: 48 6680 655
e-mail: urzad@bledow.pl

Wyszukiwarka

Zobacz również

Kalendarz

czerwiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.