Logo Gmina Błędów

News

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Błędów

29.03.2017

o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Błędów – aktualizacja".

 

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu opracowania pn. "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Błędów – aktualizacja".

Celem opracowanego projektu jest ustalenie aktualnych potrzeb energetycznych gminy oraz sposobu ich zaspokajania. Dokument zawiera wytyczne w zakresie zapotrzebowania w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe uwzględniające poprawę stanu ochrony środowiska oraz poprawę efektywności energetycznej, opracowane na podstawie przepisów  krajowych jak i unijnych.

Projekt w/w dokumentu wraz z załącznikami dostępny jest w formie zapisu elektronicznego w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem bip.bledow.pl, natomiast w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Błędowie, Sadurkowska 13, 05-620 Błędów  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Wnioski, zastrzeżenia i uwagi można składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, w następujących formach:

  • pisemnej na adres Urząd Gminy w Błędowie, Sadurkowska 13, 05-620 Błędów, z dopiskiem na kopercie "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Błędów – aktualizacja"
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres e-mail osrodowiska@bledow.pl

Uwagi i wnioski złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Błędów

 

Do pobrania:

Skan obwieszczenia

Opinia Zarządu Woj. Mazowieckiego

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, en. elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Błędów - aktualizacja

Protokół zdawczo-odbiorczy Błędów etap 1

Protokół zdawczo-odbiorczy Błędów etap 2

Uchwała o przyjęciu Założeń

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Błędów - aktualizacja

 

 

Wójt gminy zaprasza

Mirosław Jakubczak

przyjmuje interesantów
w każdy piątek
w godzinach 07:30 - 15:30

Urząd Gminy w Błędowie

ul. Sadurkowska 13
05 - 620 Błędów
tel.: 48 6680 010
fax: 48 6680 655
e-mail: urzad@bledow.pl

Wyszukiwarka

Zobacz również

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.